Glas in lood

Glas in lood: ambacht, vakkennis, kunst, experiment…

Glas leent zich voor vele toepassingen : drager van verf ,
filter voor licht, transparant scherm tussen twee ruimtes, sfeerschepper door middel van kleur.
Glas kan worden gevat in lood, koperfolie, hout of metaal.
Scherven kunnen worden gelijmd met transparante glaslijmen.
Glas is hard en toch fragiel.
Technieken voor bewaring en restauratie komen dan ook uitgebreid aan bod.

De praktijklessen worden aangevuld door de vakken kunstgeschiedenis en materialenkennis.
Elke student volgt binnen de grenzen van het leerprogramma een eigen traject en wordt hierin zoveel mogelijk individueel begeleid.

In de opleiding glas in lood ligt de nadruk op het aanleren van ambachtelijke technieken.
Glas kent vele toepassingen. Binnen de afdeling kunstambachten wordt er bewust gekozen voor het
 voortzetten van een traditie zonder daarom de toekomst uit het oog te verliezen.


Inhoud
- Hogere graad
In de eerste jaren van de hogere graad wordt vooral aandacht besteed aan de basistechnieken:
het maken van precieze werktekeningen, het leren kennen van verschillende glassoorten, het glas
snijden, gruizen en slijpen, het brandschilderen en lood zetten. 
Hierbij dienen - naar keuze - historische voorbeelden of eigen ontwerptekeningen als uitgangspunt.
Daarnaast hebben studenten de mogelijkheid om kennis te maken met warmglastechieken: glas versmelten, vervormen, verbuigen.
Interactie met studenten uit hogere jaren bevordert de vooruitgang van het leertraject. In de jaren daaropvolgend legt de student zich- in samenspraak met de leerkracht - toe op:

a. Het ontwerpen en uitvoeren van eigen werk:
Hierbij kan hij werken in de traditie van het ambacht of heeft hij de mogelijkheid
om zich te bekwamen in meer hedendaagse technieken zoals fusing,
zandstralen, zagen van glasvormen en glasappliqué.
Zeefdruk op glas is mogelijk in samenwerking met het atelier vrije grafiek.
Kleur, vorm, beeld en textuur vormen de ingrediënten van de compositie in
het
creatieve werk.
Van de student wordt verwacht dat hij een map aanlegt met alle gegevens over
het werk. (ontwerpen,materiaalkeuze, materiaalverbruik, techniek, tijdsbestek,
foto van het afgewerkte stuk)

b. Het aanleren en uitdiepen van restauratietechnieken:
De student legt een dossier aan met studie en bespreking van de uit te
voeren ingrepen. (verstevigen, herloden of gedeeltelijk herloden
van bestaande
panelen, het reinigen en verlijmen van glasscherven, het aanbrengen van
koudretouche en aanvullen van ontbrekende delen indien mogelijk)
Restauratiewerk vraagt de nodige nauwkeurigheid en wordt uitgevoerd volgens
de geldende
deontologische regels.

Binnen de lessen praktijk zijn de vakken kunstgeschiedenis en
 materialenkennis geïntegreerd.

- Specialisatiegraad
In de specialisatiegraad wordt vooral het zelfstandig werken gestimuleerd, het uitwerken van 
een eigen project.
Het zelf opzoeken van informatie, probleemoplossend denken, opstellen van een dossier en communicatie over het eigen werk zijn belangrijk.

Het voorgelegde project kan bestaan uit:
a. Het ontwerpen en uitvoeren van een eigen werk op groter formaat al dan niet
voor een opdrachtgever. Aanleggen van een dossier met visie op en gegevens over het werk.
b. Het uitvoeren van een kopij naar een historisch voorbeeld. Aanleg van een dossier met technische en kunsthistorische gegevens.
c. Het uitvoeren van een restauratie al dan niet voor een opdrachtgever. Aanleggen van begeleidend dossier.
Het vak bijzondere kunstgeschiedenis wordt
 gegeven als aanvulling op de praktijklessen.

Structuur

5 jaar hogere graad:
- praktijk atelier : dinsdag van 18.00 u tot 21.30 u en donderdag van 18.00 u tot 21.30 u
- theorie materialenkennis : om de 4 weken op donderdagavond voor alle jaren HG.
- theorie kunstgeschiedenis : om de 2 weken op dinsdagavond voor 3,4,en 5de HG.

2 jaar specialisatiegraad:
- praktijk atelier : dinsdag van 18.00 u tot 21.30 u en donderdag van 18.00 u tot 21.30 u
- theorie bijzondere kunstgeschiedenis : om de 2 weken op dinsdag avond voor alle jaren SG.

Evaluatie
Studenten worden in de loop van het schooljaar continu begeleid en mondeling geëvalueerd.
De individuele vordering van elke student wordt halfjaarlijks besproken aan de hand van schriftelijke evaluatiefiches.
Op het einde van het schooljaar wordt het werk beoordeeld door een eindjury met externen.

Meer informatie:
http://glasatelierantwerpen.tumblr.com

Docent : Sophie Troch - sophie.troch@telenet.be