Schilderkunst

In Schilderkunst kiest de cursist in overleg met de docenten zijn persoonlijk traject binnen de verschillende ateliers.

Lesmomenten:
Maandag-, dinsdag-, woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u00
Maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van 18u00 tot 21u30
Zaterdag van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00
Zondag van 9u00 tot 12u30
contactpersoon: Abraham Puts - abraham.artstudio@gmail.com

ATELIER 2D EXPLORATIE
Pieter Mathijsen

In het atelier schilderkunst 2D exploratie is het hoofddoel het leren beheersen van de beeldelementen lijn/vlak,
licht/donker, kleur, factuur. De beeldelementen zijn de instrumenten nodig om de werkelijkheid natuurgetrouw
af te beelden. Daarnaast zijn zij ook de tot patroon te brengen abstracte bouwstenen van de compositie.
Een opdracht is geslaagd wanneer de cursist erin slaagt een synthese te bewerkstelligen tussen abstractie en figuratie.

ATELIER WORLD OF COLORS, PORTRET EN MODELSTUDIO
Abraham Puts

abraham.artstudio@gmail.com

In de Modelstudio wordt het menselijk lichaam op verschillenden manieren onderzocht.
Op een dynamische manier maken we kennis met anatomie, met de spieren en botten en wordt gewerkt naar levend model. We kijken naar de natuurgetrouwe weergave en de totaal expressieve kant van het thema.
De les wordt ondersteund met visueel (bewegend) beeldmateriaal, klassieke gipsen, plastieken skeletten en prachtige wandposters.

Portret loopt parallel met model, maar wordt enkel toegespitst op het hoofd.
Onderzoek portret, anatomie van de schedel: osteologie & myologie, beeld opbouw.
Ook bekijken we hoe portretten vroeger zijn gemaakt. We gaan op zoek naar de ziel van elk gezicht
en leren om dat op een zo krachtig mogelijke manier weer te geven. We streven ernaar om iedere week een ander model te hebben.

EXPERIMENTEEL ATELIER SCHILDERKUNST
EXPLORATIE / ACTUALITEIT
Ria Van Landeghem
riavanlandeghem@telenet.be

Schilderkunst wordt vaak geassocieerd met de oude traditie van het métier. In het experimenteel atelier schilderkunst wordt eerder gewerkt met de actualiteit: wat is schilderkunst vandaag. Deze vraagstelling wordt gekoppeld aan een persoonlijk traject waar schilderkunst van uit een persoonlijke motivatie vorm en inhoud krijgt. Onderliggende visie, beeldvorming en techniek zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en worden vanuit die veelzijdigheid benaderd.

Men kan vanaf het eerste jaar terecht in dit atelier, maar de nadruk ligt op het creatieve proces, het interpretatievermogen, het kritisch denken, het inzicht in eigen werk en de daaruit voortvloeiende beeldvorming. Voor basisvaardigheden van de schilderkunst met nadruk op waarneming kan men in de andere ateliers terecht. Verworven schilderkundige vaardigheden, kennis en technieken worden via onderzoek en experiment blijvend in vraag gesteld. Wanneer vorm, techniek en inhoud, gedragen door een onderliggende visie en authenticiteit samensmelten tot een autonoom beeld is het streefdoel bereikt. Er wordt ook meer nagedacht over de presentatie van deze beelden, hoe deze beelden elkaar kunnen versterken en hoe de werken functioneren als betekenisgever. In de specialisatiegraag wordt je verondersteld alle verworven inzichten zelfstandig om te kunnen zetten in een eigen vormgeving, met een eigen beeldtaal. Authenticiteit, visie, uitstraling, samenhang tussen inhoud, vorm en techniek en een doeltreffende presentatie worden nagestreefd. Het atelier werkt met themaopdrachten, die men al dan niet kan volgen. Bij deze opdrachten ligt het accent wisselend op de vorm, de inhoud of de techniek. De studenten worden individueel begeleid. De toonmomenten gebeuren klassikaal. In de specialisatiegraad werkt men eerder aan een eigen project.
Dinsdag: namiddag 13.30 - 17.00 u en avond 18.00 – 21.30 u
Projectatelier benedenverdieping

Landschap in de schilderkunst

In dit atelier zal het landschap dienen als uitgangspunt voor de exploratie van de verschillende aspecten van de schilderkunst. Alhoewel de initiële waarneming van het urbane en het natuurlijke landschap vanzelfsprekend een essentieel punt is in deze lessenreeks, wil dit atelier allesbehalve terug de geest oproepen van de oude Hollandse landschapschilders. In dit parcour zal de nadruk gelegd worden om vanuit een hedendaagse context naar de omgeving te kijken: zowel inhoudelijk als vormelijk. Het landschap valt in deze tijdsgeest niet los te koppelen van de noodzaak om zich bewust te worden van de ecologische en maatschappelijke aspecten in onze maatschappij.
Sinds de Gouden Eeuw is er vormelijk een hele weg afgelegd. Zodanig zal er in deze lessen eerder uitgegaan worden van het landschap als alibi om de plasticiteit van de schilderkunst verder te onderzoeken dan van een exacte waarneming. Het landschap in de schilderkunst is immers meer dan een nauwkeurige weergave van een bestaande geografische plaats. Het is tevens de beleving van de locatie: het is een onderzoek naar licht, naar beweging, naar tijd en zoals eerder aangehaald, naar hoe je deze aspecten met verf kan uitdrukken.


Het staat buiten kijf dat dit onderzoek niet enkel binnen de muren van de Academie kan gebeuren. Om het landschap te beleven, ga je op locatie met schetsboek of een veldezel, als de weersomstandigheden het toelaten. Naast het werken en plein air zal de problematische haat-liefde verhouding van de schilderkunst tot de fotografie onderzocht worden. Bij slecht weer zullen de lessen in de Academie gehouden worden, waar toegespitst wordt op het vertalen van het verzamelde extern materiaal naar de context van een schilderij. Een persoonlijke begeleiding maakt het mogelijk de studenten gedifferentieerd te ondersteunen door ze ieder vanuit hun raakvlakken met de kunstgeschiedenis te vormen tot kritische hedendaagse kunstenaars.


Docent Nils Verkaeren
nilsverkaeren@gmail.com