Schilderkunst

In Schilderkunst kiest de cursist in overleg met de docenten zijn persoonlijk traject binnen de verschillende ateliers.

Lesmomenten:
Maandag-, dinsdag-, woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u00
Maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van 18u00 tot 21u30
Zaterdag van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00
Zondag van 9u00 tot 12u30

contactpersoon: Abraham Puts - abraham.artstudio@gmail.com

In het atelier schilderkunst exploratie is het hoofddoel het leren beheersen van de beeldelementen lijn/vlak,
licht/donker, kleur, factuur. De beeldelementen zijn de instrumenten nodig om de werkelijkheid natuurgetrouw
af te beelden. Daarnaast zijn zij ook de tot patroon te brengen abstracte bouwstenen van de compositie.
Een opdracht is geslaagd wanneer de cursist erin slaagt een synthese te bewerkstelligen tussen abstractie en figuratie.

In de modelstudio wordt het menselijk lichaam op verschillenden manieren onderzocht.
Op een dynamische manier maken we kennis met anatomie, met de spieren en botten en wordt gewerkt naar levend model. We kijken naar de natuurgetrouwe weergave en de totaal expressieve kant van het thema.
De les wordt ondersteund met visueel (bewegend) beeldmateriaal, klassieke gipsen, plastieken skeletten en prachtige wandposters.

Portret loopt parallel met model, maar wordt enkel toegespitst op het hoofd.
Onderzoek portret, anatomie van de schedel: osteologie & myologie, beeld opbouw.
Ook bekijken we hoe portretten vroeger zijn gemaakt. We gaan op zoek naar de ziel van elk gezicht
en leren om dat op een zo krachtig mogelijke manier weer te geven. We streven ernaar om iedere week een ander model te hebben.

Schilderkunst wordt vaak geassocieerd met de oude traditie van het metier.
In het experimenteel atelier schilderkunst wordt gewerkt met de actualiteit: wat is schilderkunst vandaag?
Deze vraagstelling wordt gekoppeld aan een persoonlijk traject waar schilderkunst vanuit een persoonlijke motivatie vorm en inhoud krijgt.
Het atelier is een plaats van zoeken, onderzoeken en experimenteren, zowel inhoudelijk, technisch als vormelijk.
Deze praktijk vindt plaats in een sfeer van dialoog, respect en openheid.

EXPERIMENTEEL ATELIER SCHILDERKUNST KASKA DKO
EXPLORATIE / ACTUALITEIT
Ria Van Landeghem

Schilderkunst wordt vaak geassocieerd met de oude traditie van het métier. In het experimenteel
atelier schilderkunst wordt eerder gewerkt met de actualiteit: wat is schilderkunst vandaag. Deze
vraagstelling wordt gekoppeld aan een persoonlijk traject waar schilderkunst van uit een persoonlijke
motivatie vorm en inhoud krijgt. Onderliggende visie, beeldvorming en techniek zijn onlosmakelijk
verbonden met elkaar en worden vanuit die veelzijdigheid benaderd.

Het atelier is een plaats van zoeken, onderzoeken en experimenteren, zowel inhoudelijk als technisch
als vormelijk. Deze praktijk vindt plaats in een sfeer van dialoog, respect en openheid. Er is tijd en
ruimte nodig om een eigen beeldtaal te ontwikkelen. Reflectie, verdieping in een onderwerp,
verdieping in het particuliere, het zoeken naar betekenis, begrip van de hedendaagse kunstpraktijk
staat in relatie tot het onderzoek van al dan niet actuele technieken en een eigen beeldvorming.
Technische oplossingen worden gezocht in functie van een artistiek uitgangspunt. Omgekeerd kunnen
technieken bijdragen aan het tot stand komen van creatieve ideeën. De link met de hedendaagse
beeldende kunstpraktijk is nooit ver weg.
Men kan vanaf het eerste jaar terecht in dit atelier, maar de nadruk ligt op het creatieve proces, het
interpretatievermogen, het kritisch denken, het inzicht in eigen werk en de daaruit voortvloeiende
beeldvorming. Voor basisvaardigheden van de schilderkunst met nadruk op waarneming kan men in
de andere ateliers terecht. Verworven schilderkundige vaardigheden, kennis en technieken worden via
onderzoek en experiment blijvend in vraag gesteld. Wanneer vorm, techniek en inhoud, gedragen
door een onderliggende visie en authenticiteit samensmelten tot een autonoom beeld is het streefdoel bereikt.
Er wordt ook meer nagedacht over de presentatie van deze beelden, hoe deze beelden elkaar kunnen
versterken en hoe de werken functioneren als betekenisgever.
In de specialisatiegraag wordt je verondersteld alle verworven inzichten zelfstandig om te kunnen
zetten in een eigen vormgeving, met een eigen beeldtaal. Authenticiteit, visie, uitstraling, samenhang
tussen inhoud, vorm en techniek en een doeltreffende presentatie worden nagestreefd.
Het atelier werkt met themaopdrachten, die men al dan niet kan volgen. Bij deze opdrachten ligt het
accent wisselend op de vorm, de inhoud of de techniek. De studenten worden individueel begeleid.
De toonmomenten gebeuren klassikaal. In de specialisatiegraad werkt men eerder aan een eigen project.

Projectatelier benedenverdieping